กำหนดการฝึกซ้อม:
  วันรับจริง จ. 25 เม.ย. 59 : ฝึกซ้อมย่อย อ. 19 เม.ย. 59, ฝึกซ้อมรวม พ. 20 เม.ย. 59, ฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ ศ. 22 เม.ย. 59
  วันรับจริง อ. 26 เม.ย. 59 : ฝึกซ้อมย่อย อ. 19 เม.ย. 59, ฝึกซ้อมรวม พฤ. 21 เม.ย. 59, ฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ ส. 23 เม.ย. 59
ภาษาไทย | English 
        แผนภูมิแสดงร้อยละการตอบแบบสำรวจและไม่ตอบแบบสำรวจของบัณฑิต จำแนกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ?

ระดับการศึกษา  
 
Copyright 2012 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2889 | 2.19MB